Regulamin

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę Eat Fit Sp. z o.o.
1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
1.3. Składając zamówienie poprzez serwis, Klient akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
1.4. W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień Regulaminu lub chciałby wyjaśnić niejasności, powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować swoją propozycję modyfikacji określonych postanowień Regulaminu na adres [email protected]. Nie dotyczy to jednak przedmiotu działalności firmy Eat Fit oraz ceny za oferowane przez nią usługi.
1.5. Regulamin określa warunki i zasady:
1.6. Korzystania z Usług eatfit świadczonych przez Eat Fit na rzecz Użytkowników
1.7. Sprzedaży Użytkownikom Usług eatfit i Produktów eatfit przez Białko Eat Fit
1.8. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Eat Fit.
1.9. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, stanowi integralną część Umowy i wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
1.10. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług eatfit oraz wygląd i treść Serwisu eatfit stanowią własność Eat Fit i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Eat Fit na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Eat Fit nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu eatfit, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Eat Fit.
1.11. Eat Fit informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi eatfit, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Eat Fit a Użytkownikiem. Eat Fit zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie eatfit przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie eatfit, mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
1.12. Eat Fit zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Eat Fit wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Eat Fit zobowiązuje się dołożyć wszelkich możliwych starań, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej oraz jak najkrócej.
1.13. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie eatfit informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Eat Fit nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

2. DEFINICJE – terminy użyte w treści niniejszego Regulaminu oznaczają odpowiednio:

2.1. Usługi – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie przez Eat Fit na rzecz Użytkowników na mocy Umowy, przygotowanie i dostarczanie przez Eat Fit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego, pod wskazany przez Klienta adres.
2.2. Produkty – nazwa produktów sprzedawanych Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie przez Eat Fit, stanowiących zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej oraz przeznaczeniu.
2.3. Klient/Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot gospodarczy lub jednostka organizacyjna, korzystająca z usług świadczonych przez Eat Fit lub kupująca produkty Eat Fit w Serwisie eat-fit.eu oraz spełniająca wymagania określone Regulaminem;
2.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Eat Fit Sp. z o.o. w Serwisie eat-fit.eu;
2.5. Eat Fit – Eat Fit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Czajewicza55 , pod numerem KRS 0000595967
2.6. Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Eat Fit a Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
2.7. eat-fit.eu– strona internetowa umieszczona pod adresem: eat-fit.eu, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Eat Fit świadczy Użytkownikom Usługi eat-fit.eu i sprzedaje Produkty eat-fit.eu
2.8. Abonament – sposób dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług świadczonych odpłatnie lub za zakup Produktów eat-fit.eu w wybranym okresie.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU eat-fit.eu

3.1. Warunki techniczne
3.1.1. Dla korzystania z Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 3.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 3.2;
włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów JavaScript;
prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej;
włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
3.1.2. Korzystanie z Serwisu eat-fit.eu możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, którym dysponuje Użytkownik, innych niż wskazany w ust. 1 powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega się, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu eat-fit.eu za co odpowiedzialność Eat Fit jest wyłączona.
3.2. Warunki formalne
3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3.3. Warunki ogólne
3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Eat Fit wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których Eat Fit ocenia spełnianie przez Użytkownika, określonych Regulaminem, warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usług eat-fit.eu oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
3.3.2. Usługi eat-fit.eu świadczone przez Eat Fit przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu eat-fit.euci z Usług eat-fit.eu oraz do zakupu Produktów eat-fit.eu wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.
3.3.4. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu eat-fit.eu nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Eat Fit lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi;
publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów;
publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich;
publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób;
publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika;
publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego;
nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług eat-fit.eu
3.3.5. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług eat-fit.eu w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu eat-fit.eu upubliczniać materiałów lub informacji, do których Eat Fit przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług eat-fit.eu i Produktów eat-fit.eu, prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług eat-fit.eu i zakupem Produktów eat-fit.eu.
3.3.6. Eat Fit zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług eat-fit.eu świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji;
blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie eat-fit.eu przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
3.3.7. Eat Fit zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu, których Użytkownik korzysta z Serwisu eat-fit.eu nie obciążają Eat Fit.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest zestaw gotowych dań do konsumpcji określonych parametrami przez Klienta na serwisie eat-fit.eu („Zestaw”):
4.2. Każdy z posiłków dostarczany jest w oddzielnych szczelnie zamkniętych pojemnikach.
4.3. Pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.
4.4. Posiłki, wchodzące w skład zestawu, umieszczone są zbiorczo w papierowej torbie lub pudełku tekturowym z danymi Klienta, takimi jak imię, nazwisko, adres dostawy.
4.5. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówieni,a określone są w formularzu zamówienia, dostępnym pod adresem eat-fit.eu (zakładka „Cennik/Zamów”)

5. USŁUGA

5.1. Użytkownik korzystający z Usług, świadczonych przez Eat Fit odpłatnie, ma także dostęp do wszystkich Usług eat-fit.eu świadczonych nieodpłatnie.
5.2. Usługami eat-fit.eu świadczonymi Użytkownikowi przez Eat Fit odpłatnie są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o zasady żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia oraz założenia i wytyczne Użytkownika.
5.3. Eat Fit zastrzega, iż korzystanie z Usług eat-fit.eu świadczonych Użytkownikom odpłatnie i dokonywanie zakupu Produktów eat-fit.eu, wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych w Regulaminie:
ważnego w danym momencie Abonamentu na określoną Usługę eat-fit.eu lub na Produkt eat-fit.eu;

6. ABONAMENT

6.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych Usług eat-fit.eu lub zakupu Produktów eat-fit.eu jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę eat-fit.eu lub Produkt eat-fit.eu
6.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi eat-fit.eu lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu w ramach zamówienia objętego Umową.
6.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
6.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty eat-fit.eu i Usługi eat-fit.eu są podane w zakładce „Cennik/Zamów” w Serwisie eat-fit.eu
6.5. Ceny Abonamentów wyrażone w złotych polskich (zł) są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
6.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przelewem bankowym.
6.7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu eat-fit.eu lub odpłatnej Usługi eat-fit.eu jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.
6.8. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez Eat Fit reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
6.9. Eat Fit informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie ,eat-fit.eu w ramach, którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

7. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

7.1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
Telefonicznie: pod numer wskazanym w Serwisie eat-fit.eu czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów.
Mailowo: na adres [email protected]
Formularzem: dostępnym w serwisie eat-fit.eu (zakładka „Zamów/Cennik”)
7.2. Zamówienia na Usługi i zakup Produktów są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na stronie eat-fit.eu Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w mieście Warszawa.
7.3. Zamawiającym program w serwisie eat-fit.eu może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
7.4. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania serwisu eat-fit.eu o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:

 • chorób istniejących oraz przebytych;
 • nadciśnienia tętniczego;
 • cukrzycy;
 • nietolerancji laktozy;
 • zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na
 • trawienie;
 • w przypadku kobiet – informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
 • alergii pokarmowych.

7.5. W celu skorzystania z odpłatnych Usług eat-fit.eu lub dokonania zakupu Produktów eat-fit.eu Użytkownik winien:
zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go składając oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, oznaczając pole oświadczające o następującym brzmieniu: „Akceptuję Regulaminu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Eat Fit, jest nieskuteczne prawnie;
wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.
7.6. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług eat-fit.eu lub Umowy sprzedaży Produktów eat-fit.eu dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.
7.7. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego automatycznej wiadomości zwrotnej informującej o otrzymaniu przez serwis eat-fit.eu zamówienie.
7.8. Po otrzymaniu zamówienia, serwis eat-fit.eu skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.
7.9. Eat Fit zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika
7.10. Zamówienie zostaje uznane za przyjęte w chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, łącznie ze szczegółami zamówienia, dostawy oraz płatności.
7.11. Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia.
7.12. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 15.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie.
7.13. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Eat Fit na stronie internetowej eat-fit.eu jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie.
7.14. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Eat Fit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
7.15. Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez Eat Fit zapewnienia, że świadczone przez Eat Fit Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego.
7.16. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
7.17. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy [email protected]
7.18. Właściciel serwisu eat-fit.eu nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 8.4.
7.19. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:

 • niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
 • zaburzeniami hormonalnymi;
 • cukrzycą typu 1 lub 2;
 • nietolerancją pokarmową;
 • alergiami;
 • zaburzeniami metabolicznymi;
 • insulinoopornościa;
 • nadciśnieniem tętniczym.

7.20. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeśli chce ją otrzymać.
7.21. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie Usługi eat-fit.eu i sprzedaż Produktów eat-fit.eu ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika rozpoczęcie świadczenia tych usług przez Eat Fit następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, a sprzedaż Produktów eat-fit.eu stanowi sprzedaż artykułów spożywczych dostarczanych okresowo do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta.
7.22. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Eat Fit zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Eat Fit wcześniej poinformuje Użytkowników. Eat Fit zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.
7.23. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Eat Fit jest możliwy drogą mailową – [email protected] telefoniczną lub przez SMS – numer wskazany w Serwisie eat-fit.eu
7.24. Eat Fit zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu ,eat-fit.eu do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów eat-fit.eu wybranych w procesie Zamówienia.
7.25. Eat Fit zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:
złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu;
bezskutecznej próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów eat-fit.eu
pozyskania od Użytkownika informacji po otrzymaniu od niego zamówienia, o przeciwwskazaniach żywieniowych dla spożywania Produktów eat-fit.eu
braku uiszczenia zapłaty za zamówione Produkty eat-fit.eu
naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
7.26. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej w formularzu zamówienia w zakładce „Zamów/Cennik” w Serwisie eat-fit.eu dla wybranego Produktu .eat-fit.eu

8. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

8.1. Zamawiający zobowiązany jest uiścić zapłatę z góry za cały okres, na który zamówił Produkty w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania jego potwierdzenia, w jeden z następujących sposobów:
przelewem bankowym na podstawie otrzymanej wraz z potwierdzeniem Zamówienia faktury pro-forma na rachunek Eat Fit nr 11 1950 0001 2006 9179 3110 0002 prowadzony przez IDEA Bank w Warszawie, w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie;
8.2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania na rachunku bankowym Eat Fit kwotą należności za dane Zamówienie
8.3. Eat Fit zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez Białko Eat Fit za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego Białko Eat Fit) kwotą należności.
8.4. W przypadku braku płatności za zamówiony program serwis eat-fit.eu nie zrealizuje zamówienia.
8.5. Eat Fit dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dane do faktury należy podać podczas składania zamówienia.

9. DOSTAWA

9.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do soboty, w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się w pomiędzy godziną 6.:00 a 12:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
9.2. Serwis eat-fit.eu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, spowodowanej nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami, uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi. Klient w tym przypadku ma dodatkową możliwość odebrania zamówienia pod wskazanym przez Klienta adres oraz przedziale czasowym tego samego dnia za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. Płatność przelewem w przeciągu 3 dni od otrzymania faktury pro-forma wystawionego przez Eat Fit. W przypadku, gdy nowo wskazany przez Klienta adres dostawy wymaga poniesienia przez Eat Fit dodatkowych (niestandardowych) kosztów dostawy, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wskazanej przez Eat Fit różnicy.
9.3. W razie ponownego nieodebrania przez Klienta Zamówienia, braku kontaktu z Klientem, uniemożliwiającego określenie nowego terminu dostawy Zamówienia lub spowodowanego jakąkolwiek inną, leżącą po stronie Klienta, przyczyną niedoręczenia Zamówienia Klientowi tego samego dnia, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
9.4. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
9.5. Serwis eat-fit.eu w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis eat-fit.eu zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
9.6. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
9.7. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
9.8. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu eat-fit.eu
9.9. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.

10. ZMIANA LUB ANULOWANIE DOSTAWY

10.1. Klient uprawniony jest do anulowania lub zmiany adresu oraz godziny dostawy, jednak tylko w określonych dniach i godzinach określonych poniżej.
10.2. W przypadku zmiany adresu oraz godziny dostawy dla soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 18:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 14:00 w sobotę. Natomiast zmiany dla wtorku, środy, czwartku i piątku – dzień wcześniej do godziny 18:00.
10.3. W przypadku anulowania dostawy na sobotę i niedzielę prosimy o przekazanie takiej informacji do godziny 16:00 w piątek. Rezygnacje dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 14:00 w sobotę. Natomiast rezygnacje dotyczące wtorku, środy, czwartku, piątku – dzień wcześniej do godziny 16:00.
10.4. W przypadku skorzystania z opcji anulowania dostawy, abonament ulegnie wydłużeniu o taką ilość dni, na którą Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania dostawy.
10.5. Zmianę oraz anulowanie dostawy uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Eat Fit wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
10.6. Zmiana oraz anulowanie dostawy zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 10.2 oraz 10.3 nie zostaną zrealizowane.

11. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

11.1. Klient uprawniony jest do zmiany lub anulowania Zamówienia w trakcie trwania abonamentu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
11.2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia należy poinformować Białko Eat Fit telefonicznie pod numerem wskazanym w Serwisie eat-fit.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem [email protected]
11.3. Zmianę oraz anulację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Eat Fit wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
11.4. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu eat-fit.eu najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.
11.5. W przypadku anulowania zamówienia lub skrócenia okresu abonamentu, Eat Fit zastrzega sobie prawo do pobrania 5% prowizji od wartości niewykorzystanych dni oraz do ewentualnego zwrotu przez Klienta wartości otrzymanych zniżek w ramach promocji.
11.6. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot na adres siedziby firmy w terminie 7 dni od momentu powstania zmiany.
11.7. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „niedopłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, Klient jest zobowiązany do uregulowania różnicy w przeciągu 3 dni od chwili otrzymania faktury pro-forma.
11.8. Zmiany oraz anulowanie zamówienia zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 12.4 nie zostaną zrealizowane.

12. REKLAMACJE

12.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług eat-fit.eu lub zakupem Produktów ,eat-fit.eu lub niezgodności z niniejszym Regulaminem mogą być składane:
na adres siedziby Eat Fit, w formie pisemnej;
za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: [email protected]
telefonicznie pod numer wskazanym w Serwisie eat-fit.eu .
12.2. Reklamację uważa się za złożoną:
w przypadku, gdy została złożona drogą telefoniczną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Eat Fit;
w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
12.3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
12.4. Eat Fit zobowiązuje się do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 godzin. W przypadku reklamacji złożonej po godzinie 17:00 w dniu roboczym lub w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Eat Fit w nienaruszonym stanie.
12.5. W razie stwierdzenia przez Eat Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Eat Fit poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
12.6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 12.5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Eat Fit, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, firmie Eat Fit należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Białko Eat Fit.

13. WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ Eat Fit SP. Z O.O.

13.1. Do czasu spożycia wszystkie posiłki powinny być przechowywane w lodówce.
13.2. Pojemniki jednorazowe, w których można podgrzewać posiłki w kuchenkach mikrofalowych, są specjalnie oznakowane.
13.3. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych mogących mieć wpływ na stosowanie diety.
13.4. Produkty oferowane przez serwis eat-fit.eu przygotowywane są w oparciu o szeroką gamę produktów spożywczych, w tym zbożowych, zawierających gluten, oraz składniki alergizujące takie jak: orzechy (włoskie, laskowe, ziemne), skorupiaki i mięczaki, ryby, jaja, mleko krowie, soję, nasiona sezamu, seler czy gorczycę. Dlatego osoby cierpiące na alergie, nietolerancje pokarmowe lub mające inne przeciwwskazania żywieniowe (np. dietozależne choroby metaboliczne) powinny przed złożeniem zamówienia skonsultować się z dietetykiem.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

14.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Eat Fit Sp. z o.o. Administratorem danych jest firma cateringowa Eat Fit Sp. z o.o.
14.2. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać drogą telefoniczną lub poprzez adres e-mail serwisu eat-fit.eu .W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
14.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
14.4. Eat Fit zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Eat Fit pytań związanych z usługami i produktami eat-fit.eu oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
14.5. Eat Fit zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu eat-fit.eu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących Produktów eat-fit.eu lub usług świadczonych zarówno przez Eat Fit, jak i osoby trzecie.
14.6. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Usług Bialkoeatfit.pl lub zakup produktów eat-fit.eu a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie eat-fit.eu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy i do celów marketingowych.
14.7. Eat Fit oświadcza, iż:
przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne;
przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
14.8. Eat Fit informuje, iż:
jest administratorem danych osobowych Użytkownika;
podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich;
możliwe jest korzystanie z Usług i zakup produktów eat-fit.eu przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika);
w Serwisie eat-fit.eu stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług eat-fit.eu i sprzedaż produktów eat-fit.eu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług eat-fit.eu Poprzez korzystanie serwisu eat-fit.eu Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze/urządzeniu.
14.9. Eat Fit oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług eat-fit.eu niezbędne jest każdorazowo wskazanie Eat Fit adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami eat-fit.eu
14.10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
przekazywanie przez Eat Fit danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w ramach dopuszczalnych obowiązującym prawem, jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania;
otrzymywanie od Eat Fit, współpracowników lub kontrahentów Eat Fit, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami eat-fit.eu dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Eat Fit lub na zlecenie Eat Fit lub przy jej udziale;
nieodpłatne wykorzystywanie przez Eat Fit lub osoby trzecie, którym Eat Fit na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu eat-fit.eu , zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez Eat Fit lub osoby trzecie, którym Eat Fit na to zezwoli.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Eat Fit zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Eat Fit nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu eat-fit.eu przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Eat Fit.
15.2. Eat Fit zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
warunków świadczenia Usług eat-fit.eu i sprzedaży produktów eat-fit.eu
warunków korzystania z Usług eat-fit.eu i zakupu produktów eat-fit.eu
funkcjonalności Serwisu eat-fit.eu
obowiązujących przepisów prawa.
15.3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie eat-fit.eu
15.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
15.5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z Usług eat-fit.eu i zakupem Produktów eat-fit.eu rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
15.6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]